onsdag 4 maj 2016

Ge eleverna en timme till i klassrummet

Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Svenska elever måste ha minst lika mycket tid i klassrummet som i andra jämförbara länder, skriver Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson, i Expressen.

Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan. Men skolan står inför tuffa utmaningar. Kunskaperna i den svenska skolan har fallit under lång tid. Det är en utveckling som måste vändas. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas. I vårmotionen för 2016 presenterar Moderaterna därför stora investeringar för att stärka skolan. Både lärare och elever behöver med tid i klassrummet.

Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Det är tydligt att svenska elever måste lära sig mer i skolan, och ha minst lika mycket tid i klassrummet som i andra jämförbara länder. Moderaterna föreslår därför att undervisningstiden ska utökas med en timme mer per dag med start i lågstadiet. Samtidigt ligger vår satsning på mer matematik i högstadiet också kvar. Detta är satsningar på uppemot sex miljarder kronor på mer undervisning i skolan. En av de största samlade utbildningssatsningar på länge i Sverige som kommer att stärka elevernas kunskaper och ytterst Sveriges ställning som kunskapsnation.

För att kunna ge lärarna mer tid med eleverna behöver vi också säkerställa att lärarna har tid att ägna sig åt sin huvuduppgift – att lära ut. En undersökning från Skolverket visar att lärare lägger över två timmar per dag på administrativa uppgifter och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. För att frigöra mer tid till undervisning satsar Moderaterna 200 miljoner kronor per år för att fler skolor ska kunna anställa lärarassistenter.

Samtidigt behöver läraryrkets attraktivitet höjas genom högre löner och bättre kvalitet på lärarutbildningen. Moderaterna vill att höjningen av lärarlönerna med 3 miljarder kronor ska ligga kvar samtidigt som vi vill bygga ut karriärtjänstsystemet och utöka satsningen på förstelärare i utanförskapsområden.

Över tid har den lärarledda undervisningstiden på lärarutbildningen minskat och i dag har över hälften av lärarstudenterna mindre än åtta timmar undervisning i veckan. Moderaterna satsar därför 1,2 miljarder kronor på att öka den lärarledda tiden på lärarprogrammet med femtio procent.

 Slutligen behöver lärare också få mer makt i klassrummet. Anmälningar om hot och våld mot lärare har ökat under senare tid. I en undersökning från Lärarnas Riksförbund uppger en fjärdedel av lärarna att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar i skolan. Ett gemensamt vuxenansvar krävs för att få ordning på stökiga skolor och garantera en trygg arbetsplats för både lärare och elever. Moderaterna vill därför se över skollagen som rör trygghet och studiero i syfte att tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid en ordningssituation.

 Vi vill att Sverige ska vara ett land där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har, kan växa och komma till sin rätt. Det svenska samhället ska hålla ihop och det arbetet börjar i skolan.

Sammantaget satsar Moderaterna nära åtta miljarder kronor i nya resurser på att öka undervisningstiden i skolan och förbättra både lärarutbildningen, lönerna och lärarnas möjligheter att utöva sitt yrke ute på skolorna. Är Gustav Fridolin och regeringen beredd att göra detsamma så att Sveriges elever kan få mer undervisning i skolan?

 Camilla Waltersson Grönvall
(M) utbildningspolitisk talesperson

Inga kommentarer: