fredag 23 oktober 2015

Insatser med anledning av flyktingkrisen

På en pressträff i dag presenterades att Alliansen och regeringen har enats kring en rad nödvändiga insatser gällande migration och integration. De åtgärder som nu överenskommits är resultatet av de samtal med regeringen som Alliansen tog initiativ till i början av oktober. Bland annat ska tillfälliga uppehållstillstånd införas.  

Det är ett allvarligt läge och utmaningarna för de svenska asylsystemet är mycket stora. Mot den bakgrunden har bland annat följande åtgärder bestämts för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökanden samt för att förbättra integrationen:
  • Tillfälligt uppehållstillstånd på tre år som huvudregel

Får man jobb och taxerad inkomst övergår det till ett permanent uppehållstillstånd. Kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer tilldelas fortsatt permanent uppehållstillstånd. Principen om tillfälliga uppehållstillstånd är tidsbegränsad och den nya lagen gäller under tre år.
  • Den som har fått avslag ska inte ha rätt till dagsersättning

När tiden för att lämna landet har löpt ut ska även rätten till anläggningsboende upphöra. En person som fått uppehållstillstånd ska heller inte kunna tacka nej till erbjuden anvisning. Utrymme för fler asylsökande på anläggningsboendena behövs.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Undantaget från försörjningskrav vid anhöriginvandring tas bort bland annat för svenska medborgare samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år. Ändringen gäller nyetablerade relationer.
  • Säkra länder-listor och kortade handläggningstider för asylansökan

Migrationsverket ska redovisa åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Snabbare avslag på ogrundade ansökningar och ansökningar från säkra länder ska införas.  
  • Fördelning till övriga EU av migranter som sökt sig till Sverige

För att sätta tryck på att alla länder i EU gemensamt ska ta ansvar, ska Sverige begära att vara med i omfördelningen av migranter på samma sätt som omfördelning sker från Italien och Grekland.
  • Kommunerna ska dela på ansvaret för mottagande av nyanlända

Moderaterna anser inte att det är den bästa lösningen men konstaterar att det redan fanns stöd i riksdagen för förslaget. Stöd till den så kallade anvisningslagen är därför en del av de insatser som partierna har enats om.
  • Rut-reformen utvidgas

För att sänka hindren in på arbetsmarknaden utvidgas rut-avdraget till att omfatta flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och utökat trädgårdsarbete.
  • YA-jobb för nyanlända

För att ge fler möjlighet att kombinera jobb och utbildning utvidgas Ya-jobben till att också omfatta nyanlända. YA-jobben utvidgas även till arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

Flera andra åtgärder har också överenskommits. Bland annat att öka möjligheterna för fler skolplatser, regelförenklingar för ökat byggande och undervisning i svenska samt obligatorisk samhällsorientering redan under asyltiden.  

Moderaterna har genomfört en viktig omprövning av integrations- och migrationspolitiken och fick ett tydligt stöd av partistämman under föregående helg. När Moderaterna har lagt tyngd bakom förslagen är Sverige nu på väg i den riktningen.

Inga kommentarer: