onsdag 26 september 2012

Sverige behöver företag som utvecklas genom egna affärsplaner

När socialdemokraternas partiledning presenterat sin så kallade affärsplan för Sverige, lämnar Stefan Löfven, Carin Jämtin, Mikael Damberg och Magdalena Andersson flera helt avgörande frågor obesvarade. Att ta ansvar för Sverige förutsätter en samlad politik som bygger på att man är beredd att göra reformer och prioriteringar på riktigt. Det ställer höga krav på genomarbetade förslag som också är finansierade. Detta lämnar Socialdemokraterna inga svar på. Själva tanken om en nationell ”affärsplan” tyder på att Socialdemokraterna helt har missförstått politikens roll i förhållande till näringslivet och arbetsmarknaden, skriver Alliansens partisekreterare, Kent Persson, Nina Larsson, Michael Arthursson och Acko Ankarberg Johansson på DN Debatt.

Ännu saknas besked på en rad centrala politikområden. Står S fast vid kravet om en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga? Ska det populära RUT-avdraget begränsas? Ska restaurangmomsen kraftigt höjas? Ska privata välfärdsföretags möjligheter att erbjuda vård, omsorg och utbildning till människor begränsas? Var står S i frågan om sänkta bolagsskatter som ska stärka Sveriges konkurrenskraft?

Frågorna inför Socialdemokraternas skuggbudget är lika många som omfattande. Det återstår att se om löftena om nystart och att nu börja ta jobben på allvar fylls med verkligt innehåll eller om vi kommer att få se en återgång till bidragslinjen med kraftiga skattehöjningar och utbyggda ersättningssystem.

Kontrasten mot alliansregeringen är stor. En ansvarsfull ekonomisk politik har gjort att det nu finns ett reformutrymme som möjliggör flera viktiga jobb- och tillväxtsatsningar. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen bland annat en omfattande infrastruktursatsning med en kraftfull förstärkning av drift och underhåll för järnvägen. Samtidigt sker viktiga regionala framtidssatsningar på infrastruktur i hela Sverige. Exempel är utbyggnaden av Ostlänken, tunnelbana till Nacka, upprustning av Malmbanan och en bredbandsmiljard. Anslagen till forskning och innovation höjs med 4 miljarder kronor till 2016. Totalt satsas närmare 14 miljarder på energiforskning de närmaste 10 åren. Bolagsskatten sänks från 26,3 procent till 22 procent och ett nytt investeraravdrag införs. Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft och gör vårt land mer attraktivt att investera i.

Regeringen föreslår dessutom en rad åtgärder för att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Totalt satsas 8,1 miljarder kronor 2013-2016 för att underlätta övergången från skola till arbetsliv och att stärka ungas kontakter med arbetsgivare. Det handlar bland annat om satsningar på lärlingsprogram, gymnasiala yrkesutbildningar och ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi sänker ännu en gång skatten för pensionärerna. Vi har därmed totalt sänkt skatten med 14 miljarder kronor för pensionärer. Vi genomför även åtgärder för att stärka rättsväsendet och skapa en tryggare vardag
Socialdemokraternas politik är utformad utifrån att Sverige ses som ett jättelikt storbolag som ska styras av en politiskt utformad nationell ”affärsplan”. Vi i Alliansen är övertygade om att detta inte är vad Sverige behöver. Sverige behöver växande livskraftiga företag som kan utvecklas genom tiotusentals egna affärsplaner. Då kan näringslivet bidra till jobb, tillväxt och välfärd. Det är detta som Alliansens budget ger möjlighet till.

Avgörande politiska reformer kan bli verklighet genom att vi samarbetspartier är överens om hur vi tillsammans vill nå de gemensamma målen. Detta är en av flera viktiga erfarenheter vi i Alliansen har med oss från arbetet inför valen 2006 och 2010 och från att ha styrt Sverige tillsammans i sex år. Vi kan genomföra vår politik tack vare att vi har varit väl förberedda. Därför kan vi nu möta samhällsproblemen med effektiva lösningar.

Ett parti kan inte längre ensamt göra anspråk på regeringsmakten. För att vara ett trovärdigt regeringsalternativ måste man därför kunna ge svar på vem man vill genomföra vad med och hur det i detalj ska finansieras. Inför valet 2014 kommer regeringsfrågan att bli central i mötet med väljarna. Här har Socialdemokraterna fortfarande viktiga besked att ge. Frågorna om vad socialdemokraternas alternativ innebär konkret, hur det ska genomföras och hur finansieringen ska ske är ännu obesvarad.

Alliansen har gett väljarna raka besked. Inför valen har vi gemensamt förberett våra förslag, prioriteringar och finansieringen av dessa. Det kommer vi även att göra inför valet 2014 – då vi avser att återigen tillsammans söka väljarnas förtroende för en tredje mandatperiod.

Kent Persson (M)

Nina Larsson (FP)

Michael Arthursson (C)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Inga kommentarer: