onsdag 22 augusti 2012

Replik i VLT

Regeringen underlättar för små och medelstoraföretag

Anna Wallén (S) är orolig för den borgerliga regeringens passivitet inför problemet med små och medelstora företags tillgång till kapitalförsörjning. Det är ett anmärkningsvärt påstående då Socialdemokraterna uppenbarligen skjuter bredvid mål. Det kan inte ha undgått Socialdemokraterna och Anna Wallén vilka förbättringar för små och medelstora företag som regeringen redan gjort.
Vi vet att bankkrisen förvärrade situationen för många företagare. Just därför har vi riktat betydande resurser mot små och medelstora företag. Vi arbetar kontinuerligt för att genomföra en reformering av det statliga riskkapitalsystemet. I vårändringsbudgeten fanns ett förslag om att inrätta en gemensam organisation omfattande verksamheterna inom Almi Företagspartner AB och Innovationsbron AB. 80 miljoner kronor årligen tillförs Almi Företagspartner AB för lånefinansiering, rådgivning och kontaktförmedling.
Vidare ändrar vi de så kallade 3:12-reglerna vilket innebär att takregeln för beskattning av utdelningar i inkomstslaget tjänst har ändrats. Förslaget gör det mer attraktivt att förlägga högavkastande innovativ verksamhet i Sverige, eftersom innovatörer och entreprenörer med få anställda inte gynnades av de tidigare 3:12-reglerna.
Fler ändringar kan i korthet nämnas: förmögenhetsskatten slopades 2007, bolagsskatten har sänkts från 28 till 26,3 procent, anslaget för Näringslivsutveckling har gradvis höjts från 565 miljoner kronor 2010 till de 650 miljoner kronor som föreslogs i BP12. Här ingår exempelvis medfinansiering till små företags utveckling av nya produkter, varor och tjänster i ”Produktutveckling i små företag”. Dessutom har vi förstärkt det nationella inkubatorsystemet där Innovationsbron AB har fått 70 miljoner kronor under 2012 och 2013 för att stärka förutsättningarna för tillväxtföretagande.
Inför hösten finns det ambitioner att öka de offentliga insatserna och även att uppmuntra fler privata investerare att våga satsa eftersom vi är öppna för att även stimulera det privata riskkapitalet.
En mycket viktig politisk uppgift ligger i att introducera företagande som ett lika naturligt val som anställning för alla genom att ta bort hinder för företagande. Det förekommer att små företag missgynnas vid offentliga upphandlingar där reglerna är krångliga. Därför vill vi se en översyn av reglerna. Därutöver menar vi att risktagande behöver premieras och att beskattningen av företagande och kapitalbildning behöver följas och avvägas mot situationen i omvärlden. Slutligen bör förutsättningarna för att stärka den svenska exporten och stimulera fler utländska investeringar till Sverige förbättras.

Inga kommentarer: