måndag 22 februari 2016

Sverige ska hålla ihop - ökad jämställdhet krävs i integrationen

Anna Kinberg Batra presenterade i dag, i TV4:s Nyheterna, förslag för ökad jämställdhet i integrationsinsatserna för nyanlända. Utanförskapet måste brytas, även för kvinnor. Det handlar om förstärkt samhällsorientering för de som kommit till Sverige och att fler nyanlända kvinnor ska få del av arbetsförberedande insatser.

- Sverige ska vara ett land som håller ihop. Då får vi inte lämna till exempel utrikes födda kvinnor utanför. I Sverige ska kvinnor och män ha lika möjligheter och det måste vara tydligt från dag ett för alla som kommit hit. Jämställdhet är en av våra centrala värderingar i Sverige. Vi måste se till att alla nyanlända vet vilka grundläggande värderingar som gäller i Sverige. Samtidigt ser vi att bara drygt en tredjedel av de nyanlända genomgått samhällsorienteringen efter mer än 18 månader - det duger inte, säger Kinberg Batra.

- Nu har vi en omfattande integrationsutmaning framför oss och då måste vi se till att få in så många som möjligt så snabbt som möjligt i samhället och på arbetsmarknaden. Det gäller både kvinnor och män. Vi ser att utrikes födda kvinnor jobbar i mycket lägre utsträckning än utrikes födda män. I Sverige ska alla kunna växa, komma till sin rätt, jobba och göra rätt för sig. Vi gör inte skillnad på grund av kön.

Bakgrund
Det är viktigt att nyanlända, såväl män som kvinnor, i Sverige får en ordentlig samhälls-orientering. Det handlar till exempel om vikten av egna ansträngningar för att få ett jobb, rätt till utbildning, rätt att gifta sig med vem man vill och rätten att inte utsättas för brott. Med rättigheter följer också skyldigheter. Grundläggande är att var och en som lever och bor i Sverige gör vad man kan för att få ett jobb och försörja sig själv. Idag finns dock tydliga brister vad gäller samhällsorienteringen. Deltagandet i samhällsorientering är dåligt - av nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, i 18 månader eller längre, har endast drygt en tredjedel deltagit i samhällsorientering.

Nyanlända kvinnor får samtidigt insatser som förbereder för arbete i lägre utsträckning än män. Något som blir extra allvarligt då kvinnor redan har en lägre sysselsättningsgrad i dag, endast cirka hälften av de utomeuropeiskt födda kvinnorna var sysselsatta 2014.

Moderaternas förslag
  • Förstärkt samhällsorientering för nyanlända
Samhällsorienteringen måste bli obligatorisk på riktigt. Alla nyanlända till Sverige ska ha genomgått samhällsorientering inom ett år från att etableringen inleddes och frånvaro ska leda till nedsättning av ersättning. Det bör också införas en examination i samhällsorientering. Om man inte klarar examinationen bör man helt eller delvis genomgå samhällsorienteringen på nytt samt genomgå en ny examination.

Arbetet bör påskyndas för att samhällsorientering ska genomföras även under asyltiden.
  • Fler kvinnor ska få del av arbetsförberedande insatser
Det är inte rimligt att arbetsförberedande insatser fokuserar i mindre utsträckning på kvinnor än på män. Målet måste vara att kvinnor och män får tillgång till kvalitativa insatser i lika hög grad. Instegs- och nystartsjobb bör i lika hög utsträckning komma ifråga för kvinnor som för män. Mer uppsökande verksamhet från Arbetsförmedlingen riktade till kvinnor är ett sätt att nå dit. Mer samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och företag med många anställda kvinnor är ett annat.

Se Anna Kinberg Batra berätta kort om förslagen här: https://www.youtube.com/watch?v=xgGyiyJPSHo&feature=youtu.be
Se TV4:s inslag här: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/moderaternas-krav-samh%C3%A4llsprov-f%C3%B6r-nyanl%C3%A4nda-3290430

Inga kommentarer: