torsdag 26 mars 2015

Hur minskar vi övergödningen?


Miljö- och jordbruksutskottet håller seminarium med anledning av uppföljningsgruppens rapport om övergödningsproblematiken.
En stor delegation i panelen med representanter från kommuner, myndighet och politik gav sin version av hur problematiken kan tacklas. Lokala projekt och mer storskaliga åtgärder i kommuner ger en faktiskt effekt på den samlade övergödningen i våra vattendrag. en övergödning som på sikt når Östersjön vars problematik är vida känd. Ett konstaterande är att projekten måste bli mer fokuserade på den totala nyttan och mer fokuserad på lösningar än driftsformerna som idag.
Inga kommentarer: