måndag 10 december 2012

Utan toppskola inga Nobelpris

Vi står nu inför flera dagar av Nobelfirande då världens ögon riktas mot Sverige. Nobelprisen handlar om kunskap, innovationer och genombrott, utveckling och demokrati. Allt detta tar sin början i skolan. Utan en bra skola blir det inga innovationer, genombrott eller nya kunskaper. Ett land som vill nå framgång måste investera i utbildning.

Nobeldagen är en bra dag att rikta fokus mot kunskap och vikten av hög kvalitet i förskolor, skolor och fritidshem. Även en Nobelpristagare har säkerligen upplevt betydelsen av stimulans, glädje och motivation under sin skoltid för att nå den kunskapsnivå han eller hon är på i dag. Vi vill ha – och måste ha – bättre skolresultat i Sverige.

De senaste åren är bland de mest reformintensiva i svensk utbildningshistoria. En ny skollag, nya kurs- och läroplaner, en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation och en ny gymnasieskola har införts. Det tar tid att få alla förändringar att bli riktigt bra. För att uppnå hög kvalitet i och bred förankring för alla reformer, krävs att reformerna följs upp och dessutom fortsatt fokus på kunskapsuppdraget och på lärares och skolledares kompetens.

Varje nivå måste ta sin del av ansvaret. Eleven för sitt lärande. Skolan för att effektiva under­visningsmetoder och stöd används. Huvud­männen och staten för de övergripande förutsättningarna. Målet är tydligt: Sverige ska ha en kunskapsskola som rustar varje elev, oavsett bakgrund, för såväl livet som för arbetsmarknaden.

En likvärdig skola med hög kvalitet ska vara inspirerande för våra barn och ungdomar. Det kan handla om legoklossar i ett klassrum, ett stormkök och ett isblock, eller en kikare en stjärnklar kväll. Vi behöver en skola fylld av lust, motivation och glädje. Att lära och att lära sig ska vara roligt. Som förälder ska du känna dig trygg med att ditt barn får det stöd som hon eller han behöver för att nå kunskapskraven, men också den extra stimulans som utmanar att nå så långt som möjligt. Då behövs ett ledarskap i skolan inriktat på kunskap. Att vara lärare är att vara ämneskunnig, kreatör, pedagog och relationsbyggare.

I en skola som lyfter alla elever, identifieras elevers behov av stöd och stimulans och skolan ges verktygen för att möta dessa behov. Det innebär fokus på att varje elev får just det som hon eller han behöver för att nå ännu längre och att åtgärder sätts in så tidigt som möjligt.

Lite extra tid i ett ämne, special­lärarstöd och modersmålsundervisning är exempel på sådant som, om det utformas utifrån elevens behov, kan bidra till att hon eller han kommer över tröskeln och kommer ikapp. I andra fall kan det handla om att ge elever möjligheter att gå vidare i sitt lärande och nå mer utmanande kunskapskrav. Det behövs god återkoppling och en ständig dialog mellan eleven, lärarna och föräldrarna. Vi ska ha höga och positiva förväntningar på alla i skolan.

Möjligheten att kunna anpassa varje skolas verksamhet så att den bäst passar just den sammansättning av elever som en skola för tillfället har är central. Det gäller att hitta en form där eleverna själva vill lära och där de känner sig sedda och på bästa sätt får rätt stöd. Genom att prioritera undervisningens kvalitet – snarare än administration och byråkrati – kan svensk skola möta utmaningarna än bättre. Här är viktiga initiativ tagna.

Ett nobelpris startar inte i ett forskningslaboratorium eller på ett universitet. Det grundläggs i en skola som klarar det viktiga kunskapsuppdraget – och som ser varje elev. På Nobeldagen lyfter vi tillsammans kunskapens och skolans betydelse. I Sverige ska alla skolor vara av högsta klass för alla elever.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister

Eva-Lis Sirén, Ordförande Lärarförbundet

Inga kommentarer: