torsdag 13 september 2012

Regeringen föreslår sänkning av bolagskatten och aviserar investeraravdrag samt rättssäkerhetspaket

Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund presenterar i dag ytterligare åtgärder för jobb, tillväxt och entreprenörskap. Bolagsskatten föreslås sänkas från 26,3 procent till 22 procent från och med den första januari 2013. Detta förbättrar förutsättningarna för nya jobb och investeringar i Sverige. Den betydande sänkningen av bolagsskatten förväntas stärka investeringsklimatet och tillväxten i Sverige. För att ytterligare förstärka förutsättningarna för entreprenörer aviserar regeringen också att det ska införas ett investeraravdrag.
Bolagsskatten är enligt OECD den skatt som är mest skadlig för tillväxten. Goda skattemässiga villkor för investeringar är en förutsättning för att svenska företag ska kunna konkurrera framgångsrikt och bidra till hög ekonomisk tillväxt. Sänkningen av bolagsskatten beräknas uppgå till cirka 16 miljarder kronor. Av dessa finansieras 8,8 miljarder kronor av de skärpta avdragsreglerna för interna räntor. Därutöver satsas 7,6 miljarder kronor för att ytterligare stärka drivkrafterna att investera.

För att öka tillgången på kapital i främst nystartade och växande företag föreslår regeringen ett investeraravdrag. Med investeraravdraget får fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration. Investeraravdraget ger således starka incitament för investeringar i tillväxtföretag. För att minska riskerna för skatteundandragande har avdraget omgärdats av regler. Att motverka aggressiva skatteupplägg och skatteundandragande är prioriterat för regeringen. Investeraravdraget beräknas uppgå till 800 miljoner kronor. Investeraravdraget kan tidigast införas den 1 september 2013 på grund av att förslaget måste godkännas av Europeiska Kommissionen.

För att förstärka rättssäkerheten i skattefrågor för företag får Skatteverket i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra servicen, informationen och kommunikationen till företag samt även förbättra processföringen för ökad enhetlighet. Skatteverket tillförs 35 miljoner kronor för att inleda ett arbete med att stärka rättssäkerheten samt för att förbättra sin service och det elektroniska informationsutbytet med medborgare och företag och därefter 13 miljoner kronor per år. Två utredningar tillsätts. Den ena ska bl.a. analysera möjligheterna att öka kvaliteten på avgörandena och förkorta handläggningstiderna i skattemål i domstol genom specialisering. Den andra ska analysera möjligheterna att förbättra systemet med bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Inga kommentarer: